Naczelną zasadą prezentowanego projektu jest współpraca z mniejszościami, na których skupia się mowa nienawiści. W projekcie przyjęliśmy, że zogniskujemy swe działania na współpracy z przedstawicielami 6 grup: Afrykanów, muzułmanów, osób LGBT, Romów, Ukraińców i Żydów.

Przyjęliśmy trzy obszary działań, pozwalających na zapobieganie mowie nienawiści: monitoring mediów, działania prawne oraz działania edukacyjne. 
 

Moduł badawczy

Zadaniem jakie sobie stawiamy w tym module jest dostarczenie wiarygodnej wiedzy, pozwalającej w sposób rzeczowy rozmawiać o zjawisku mowy nienawiści w Polsce oraz przygotować środki zaradcze. Zadania, które zrealizujemy w ramach tego modułu:
 • przygotowanie 6 ekspertyz zawierających podsumowanie danych zastanych (badań społecznych, raportów, innych ekspertyz), sprofilowanych na potrzeby konkretnej mniejszości (np. Mowa nienawiści wobec Romów. Stan badań). Ekspertyzy będą̨ pisane w konsultacji z przedstawicielami mniejszości lub reprezentującymi je NGO. Każda ekspertyza będzie uzupełniona o kontekst omawianych badań oraz dopuszczalne sposoby ich interpretacji (objaśnienia metodologii badań) co umożliwi prawidłowe posługiwanie się danymi
 • przygotowanie standardu opisu zjawiska mowy nienawiści w polskim internecie (w tym: wybór tematów do monitoringu, źródeł tekstów do analizy, sposobu zliczania danych). W tej części wykorzystamy narzędzia wypracowane przez FWL w trakcie projektu Raport Mniejszości oraz wnioski z trwających właśnie prac Rady ds Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji przy MAiC
 • monitorowanie przypadków mowy nienawiści wobec zdefiniowanych grup (monitoring mediów, skrypty zliczające wpisy w wybranych miejscach sieci, informacje od internautów) oraz zbudowanie bazy zawierającej zarejestrowane przykłady mowy nienawiści, opisane według klucza kodowego (grupa, miejsce wystąpienia, podjęte tematy)
 • całość działań badawczo-analitycznych znajdzie swe podsumowanie w monografii, będącej kompleksowym opracowaniem stanu badań na ten temat. Pozycja będzie recenzowana i wydana jako ebook na licencji CC 3.0.

Moduł prawny

Zespół zajmujący się modułem prawnym stawia sobie za cel przygotowanie narzędzi prawnych umożliwiających aktywną pomoc w konkretnych, zgłaszanych przez mniejszości przypadkach mowy nienawiści/ przestępstw z nienawiści. Do zadań zespołu  należy: 

 • opracowanie i rozpowszechnianie wśród beneficjentów projektu modelowych zawiadomień́ do prokuratury o popełnieniu przestępstwa z art. 119, 256, 257 k.k., jak również wzorów urzędowych zawiadomień kierowanych do pośredników na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną procedura notice and takedown.
 •  opracowywanie zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa z art. 119, 256, 257 k.k. na podstawie wcześniej opracowanego wzorca, na prośbę̨ organizacji, osób indywidualnych, jak również na podstawie monitoringu prowadzonego przez zespół badawczy (ok. 25 zawiadomień w trakcie trwania projektu). Prawnicy będą̨ obserwować i relacjonować w serwisie projektu rozprawy w najważniejszych sprawach (ok. 7 spraw). Zespół prawny będzie udzielał pomocy prawnej w najtrudniejszych przypadkach (m.in. poprzez obserwację procesu sądowego);
 • składanie urzędowych zawiadomień do pośredników sieci o potrzebie usunięcia treści o nienawistnym charakterze, opierając się̨ na art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ok. 25 zawiadomień́ składanych w trakcie trwania projektu);
 • działania o charakterze rzeczniczym: opracowywanie stanowisk i wystąpień do organów administracji publicznej i prokuratury mających na celu zwrócenie uwagi na problem nienawiści oraz na błędne praktyki; 
 • opracowywanie na stronie projektu informacji o najważniejszych umorzeniach ze strony prokuratury, wyrokach sadowych, dobrych praktykach pośredników, jak również o wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i decyzjach Komitetu Praw Człowieka ONZ dotyczących mowy nienawiści. Informowanie o najważniejszych publikacjach, raportach na temat mowy nienawiści i nowych technologii;
 • gromadzenie statystyk i informacji na temat spraw, które podjęto w ramach projektu, które zostaną̨ następnie przekazane właściwym międzynarodowym organom monitorującym
 • opis zrealizowanych działań w formie podręcznika skierowanego do GM „Jak radzić sobie z mową nienawiści. Aspekty prawne”. Będzie to zestawienie dobrych praktyk i interwencji prawnych. W podręczniku zostaną̨ zawarte podstawy wolności słowa, międzynarodowe standardy odnoszące się̨ do mowy nienawiści oraz analiza sposobu rozpatrywania spraw dotyczących mowy nienawiści w sieci przez służby i sady w Polsce w odniesieniu do standardów i orzecznictwa instytucji międzynarodowych. Podręcznik będzie dotyczył wyłącznie mowy nienawiści w sieci, jak dotąd nie powstał wyspecjalizowany materiał w tym zakresie. Całość będzie zrecenzowana przez specjalistę̨ od IT/kryminologa, przedstawiciela prokuratury i policji. Podręcznik będzie wydany w wersji online, do pobrania na stronie projektu 

Modul edukacyjny

Działania w ramach tego modułu będą prowadzone przy wsparciu Partnera projektu, Stowarzyszenie KEN, które na co dzień zajmuje się szkoleniem młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i nietolerancji.

Celem zespołu pracującego przy tym module, będzie stworzenie materiałów edukacyjnych umożliwiających GM oraz organizacjom czy instytucjom, które zajmują się ich wspieraniem, wpływanie na zmianę postaw takich grup, jak uczniowie, nauczyciele czy urzędnicy. Bedą̨ to profesjonalnie zrealizowane materiały wideo, wywiady socjologiczne uzupełnione fotografiami oraz analizy opracowane na podstawie rozmów z przedstawicielami mniejszości. Materiały te posłużą również jako element ilustracyjny przy opracowaniu lekcji w szkołach (przygotujemy wspólnie z beneficjentami scenariusze pokazujące możliwości wykorzystania tych materiałów), szkoleniach antydyskryminacyjnych czy prezentacjach kultury wybranej grupy.

 

W tym celu planujemy: 

 • przygotowanie i realizacja wysokiej jakości materiałów wideo prezentujących życie mniejszości. Będą to krótkie filmy, które w atrakcyjnej formie będą pokazywały przedstawicieli poszczególnych GM. Główny cel stworzenia tych filmów to przyciągnięcie uwagi widzów (przywykłych do efektownych form filmowych), zwrócenie ich uwagi na tematykę GM i odesłanie do bardziej pogłębionych analiz (wywiadów socjologicznych, fotografii) tworzonych w trakcie projektu. Filmy będą dystrybuowane przez platformę youtube.com
 • zgromadzanie, analizę oraz udostepnienie informacji na portalu internetowym projektu na temat narzędzi edukacyjnych (np. filmów, scenariuszy lekcji czy szkoleń), które są już dostępne, a poruszają̨ tematykę związaną z GM i ich dyskryminacją;
 • przygotowanie scenariusza wywiadów, tak skonstruowanych, aby umożliwić́ zobrazowanie życia mniejszości, ukazanie kontekstu społeczno-historycznego ich funkcjonowania oraz wskazanie na problemy związane z dyskryminacją,
 • realizację wywiadów (historia mówiona) z przedstawicielami 6 mniejszości uzupełnionych krótkimi filmami, pokazującymi kulturę i życie mniejszości. Materiał wideo zasili repozytorium online video projektu;
 • opisane (‘otagowane’) wg wybranych słów kluczowych, co umożliwi łatwe ich indeksowanie i wyszukiwanie przez wyszukiwarki internetowe. Dodatkowym efektem, jaki chcemy osiągnąć, jest zapewnienie naszym filmom jak największej oglądalności, by to przygotowany przez nas przekaz trafiał do osób poszukujących informacji o Ukraińcach, Żydach czy LGBT
 • opracowanie przystępnie napisanych komentarzy do filmów będących socjologiczną analizą kultury i zachowań mniejszości,
 • opracowanie ebooka (dla nauczycieli, uczniów, instytucji publicznych, NGO) zawierającego (a) przykładowe scenariusze lekcji oraz szkoleń wykorzystujących opracowanych materiał wideo w wraz z komentarzami oraz (b) pogłębioną analizę zgromadzonych ‘historii mówionych’ ukazującą szerszy społeczno-historyczny kontekst życia GM i ich problemy.